PRZEGLĄD
LITERATURA
STUDIUM PRZYPADKU
DOKUMENTY TECHNICZNE

PRODUKTY DO HYDROMETALURGII

Purolite od ponad 30 lat dostarcza chelatujące żywice jonowymienne dla przemysłu hydrometalurgicznego. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje, że rozumiemy potrzeby naszych klientów i pozwala nam na niestandardowe konfigurowanie naszych produktów pod kątem określonych wymagań.

Zaawansowana technologia wymiany jonowej jest stosowana do odzysku metalu lub usuwania zanieczyszczeń w celu zwiększenia wartości i czystości produktu końcowego. Metale można wydobywać z rud kilkoma metodami, w tym hydrometalurgicznymi, pirometalurgicznymi lub metodami mechanicznymi. Hydrometalurgia jest procesem otrzymywania metali w procesie ługowania rudy zawierającej metal będący przedmiotem zainteresowania do fazy wodnej i jego odzysk z powstałego roztworu.

Często w tym samym strumieniu zasilającym stosuje się różne procesy hydrometalurgiczne, takie jak łączenie wymiany jonowej i ekstrakcji rozpuszczalnikowej w celu odzyskiwania i oczyszczania metali szlachetnych. Aplikacje hydrometalurgiczne można także łączyć z różnorodnymi procesami metalurgii ekstrakcyjnej.

Zastosowania wymiany jonowej w hydrometalurgii obejmują m.in. odzysk złota, uranu, molibdenu, a także usuwanie zanieczyszczeń i oczyszczanie ścieków w celu spełnienia norm środowiskowych oraz umożliwienia recyklingu i ponownego wykorzystania.

hydrometalurgia | Produkty według aplikacji

Typ produktu - Anionit silnie zasadowy