Overview
Literature

USUWANIE ARSENU Z WODY PITNEJ

Arsen jest toksyczną substancją podlegającym określonym regulacjom. Standardowy maksymalny poziom zawartości dla arsenu w wodzie pitnej w USA wynosi 10 ppb (w Polsce 50 ppb).

FerrIX ™ A33E to żywica anionitową impregnowana żelazem, w której wykorzystuje się tlenek żelaza do kompleksowania i usuwania pięciowartościowego i trójwartościowego arsenu z wody. Idealnie nadaje się do miejskich oczyszczalni ścieków, w miejscach dystrybucji i ujęciach wody. FerrIX ™ A33E jest zalecany zarówno do jednorazowego użytku, jak również do aplikacji wymagających zewnętrznej usługi regeneracji.

FerrIX ™ A33E posiada wiele korzystnych właściwości, w tym:

  • Obniżenie poziomów arsenu poniżej 2 ppb; przewyższa zgodność z US EPA w zakresie przetwarzania wody pitnej oraz przetwarzania żywności i napojów
  • Ogranicza negatywny wpływ zanieczyszczeń arsenem w procesach przemysłowych, umożliwia ograniczenie emisji w odprowadzanych ściekach.
  • Doskonała charakterystyka hydrauliczna i krótki czas kontaktu dla efektywnej adsorpcji arsenu
  • Wysoka odporność mechaniczna; po zainstalowaniu nie jest wymagane płukanie wsteczne
  • Łatwy załadunek i rozładunek kolumny
  • Możliwość regeneracji i ponownego użytku
  • Certyfikowana jakość i wydajność
  • Szeroko stosowany w wielu aplikacjach do wody pitnej oraz żywności i napojów
W aplikacjach wodnych, w których możliwa jest regeneracja za pomocą roztworu soli, w celu usunięcia pięciowartościowej formy arsenu, zaleca się zastosowanie żywic anionitowych Purolite A300E lub Purolite A200E. W systemie tym zaleca się przeprowadzenie wstępnego utlenienia As+3 do As+5 przed usunięciem za pomocą żywic jonowymiennych. Nadmiar utleniacza należy zredukować przed kontaktem z żywicą. Skonsultuj się z lokalnym przedstawicielem Purolite w sprawie rekomendacji produktu i projektu w zakresie usuwania arsenu.

usuwanie arsenu Produkty według aplikacji