crop spraying with chemicals

Adsorbenty Zanieczyszczeń Organicznych

Organiczne insektycydy i herbicydy są powszechnie stosowane w celu utrzymania zdrowych i obfitych upraw. Ale te związki dostają się do systemu wodnego i wpływają na jakość i zdrowie wody.

Zanieczyszczenia te obejmują powszechnie stosowane w rolnictwie pestycydy i herbicydy, a także złożone związki organiczne, takie jak związki aromatyczne i poliaromatyczne (fenol, naftalen, fluoren, antracen, acenaften, piren i fluoranten).

Adsorbenty Purolite do usuwania i odzyskiwania zanieczyszczeń organicznych z wody i ścieków obejmują:

  • Macronet® MN200
  • Macronet® MN202