Przegląd
Literatura

CZYM SĄ ADSORBENTY?

Polimerowe żywice adsorbujące Purolite to syntetyczne ziarna o kształcie kulki o odpowiednio dobranych strukturach porów, powierzchni wewnętrznej i selektywności, znajdujące zastosowanie w oczyszczaniu i ekstrakcji określonych cząsteczek związków z roztworów wodnych. W przeciwieństwie do innych technologii adsorpcji, adsorbenty Purolite cechuje wysoka wydajność i bezpieczeństwo użytkowania, ponieważ do efektywnej ekstrakcji nie jest konieczne stosowanie toksycznych rozpuszczalników, kosztownych procesów destylacji bądź metod strąceniowych.

W celu uzyskania odpowiedniej wydajności adsorpcji, adsorbent powinien cechować się odpowiednią powierzchnię wewnętrzną i kontrolowanym rozkładem wielkości porów. Żywice adsorbujące o małych rozmiarach porów mają większą powierzchnię, jednak wielkość porów musi być odpowiednio duża, aby umożliwić cząsteczkom dostanie się do wnętrza kulki, gdzie zajdzie proces adsorpcji. Wydajność adsorpcji zależy w znacznym stopniu od interakcji chemicznych, rozpuszczalności, pojemności sorpcyjnej oraz wielkości i masy cząsteczek.

Istnieje wiele rodzajów żywic adsorpcyjnych o różnych matrycach polimerowych, w tym aromatyczny polistyren (również w formie flourowcowanej) sieciowany polidiwinylobenzenem, czy też alifatyczny metakrylan. Każda matryca polimerowa ma unikalne właściwości fizyczne, które są ważne przy wyborze adsorbentu.

Purolite posiada w swojej ofercie dwie rodziny adsorbentów, Macronet® i PuroSorb ™. W obrębie tych dwóch marek oferowana jest szeroka gama produktów o zróżnicowanych matrycach, pojemnościach sorpcyjnych i zakresach wielkości porów, co predysponuje je do zastosowań w różnorodnych procesach przemysłowych.

Typowy zakres uziarnienia dla żywic adsorbujących PuroSorb i Macronet wynosi 300–1 200 µm przy współczynniku jednorodności mniejszym niż 1.6, czyli parametrów odpowiednich do większości procesów skali przemysłowej. Adsorbenty o mniejszym uziarnieniu marki Chromalite®, stosuje się w do precyzyjnego rozdziału i oczyszczania w aplikacjach chromatograficznych z fazą odwróconą.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA DLA ADSORBENTÓW PUROLITE

  • Redukcja goryczy w sokach z owoców cytrusowych
  • Usuwanie polifenoli
  • Usuwanie patuliny
  • Rafinacja słodzika kukurydzianego
  • Adsorpcja gazów i par organicznych
  • Usuwanie zanieczyszczeń organicznych Immobilizacja enzymów
  • Separacja soli nieorganicznych
  • Zastosowania farmaceutyczne

absorbenty Produkty według aplikacji