Overview

Główne zastosowania

  • uzdatnianie wstępne
  • demineralizacja - oczyszczanie kondensatów i odsolin z obiegów

Dostępność opakowań

  • karton 1 CF
  • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Wygląd kuliste ziarna
zakres wielkości ziaren 425 - 1200 µm
< 425 µm (max.) 2 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
zanieczyszczenie żelazem (max.) 50 ppm
zanieczyszczenie sodem(max.) 30 ppm
zanieczyszczenie metalami ciężkimi (max.) 40 ppm
forma anionowa, CO32- (max.) 5 %
forma anionowa, SO42- (max.) 0.1 %
forma anionowa, Cl- (max.) 0.1 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 720 - 750 g/L (45.0 - 46.9 lb/ft132)
limit temperatury, złoże nie regenerowalne 100 °C (212.0 °F)
limit temperatury, złoże regenerowalne 60 °C (140.0 °F)
nazwa składnika makroporowaty kationit silnie kwaśny żelowy anionit silnie zasadowy
struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
grupa funkcyjna kwas sulfonowy czwartorzędowa amoniowa typu I
forma jonowa forma H+ forma OH-
kationit/anionit proporcje ekwiwalentów chemicznych 1 1
całkowita pojemność (min.) 2.1 val/L (forma H+) 1.1 val/L (forma OH- )
konwersja (min.) 99.9 % (forma H+) 95 % (forma OH- )
ciężar właściwy 1.21 1.08

charakterystyka hydrauliczna

WIELKOŚCI SPADKÓW CIŚNIENIA

Spadki ciśnienia na złożu jonowymiennym zależne są od jego zakresu uziarnienia, wysokości złoża i objętości przestrzeni międzyziarnowej, jak również od prędkości przepływu i lepkości przepływającego medium. Czynniki wpływające na którykolwiek z tych parametrów – takie jak zapychanie przestrzeni międzyziarnowych odfiltrowaną zawiesiną, zwiększone zagęszczenie lub niedostateczna klasyfikacja ziaren żywicy – będą miały znaczący wpływ na wzrost strat ciśnienia. W zależności od jakości medium zasilającego, rodzaju i parametrów projektowych aplikacji, przepływ roboczy może wynosić od 10 do 40 OZ/h* *OZ – objętość złoża

SPADKI CIŚNIENIA W FUNKCJI PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU