Overview

Główne zastosowania

  • usuwanie boru z wody ultra czystej

Dostępność opakowań

  • karton 1 CF
  • beczki 50 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne N-metyloglukamina
Forma jonowa forma wolnej zasady
całkowita pojemność (min.) 0.6 val/L (13.1 Kg/ft132) (forma wolnej zasady)
zawartość wilgoci 61 - 67 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 425 - 850 µm
< 425 µm (max.) 5 %
TOC (max.) < 5 ppb TOC po 48 godz. płukania z przepływem 30 OZ/h (*)
współczynnik jednorodności (max.) 1.3
ciężar właściwy 1.1
ciężar nasypowy (średnio) 670 - 730 g/L (41.9 - 45.6 lb/ft132)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F)
przypis * Jakość wody płucznej : > 17.5 MΩ cm; < 2 ppb TOC

charakterystyka hydrauliczna

WIELKOŚCI SPADKÓW CIŚNIENIA

Spadki ciśnienia na złożu jonowymiennym zależne są od jego zakresu uziarnienia, wysokości złoża i objętości przestrzeni międzyziarnowej, jak również od prędkości przepływu i lepkości przepływającego medium. Czynniki wpływające na którykolwiek z tych parametrów – takie jak zapychanie przestrzeni międzyziarnowych odfiltrowaną zawiesiną, zwiększone zagęszczenie lub niedostateczna klasyfikacja ziaren żywicy – będą miały znaczący wpływ na wzrost strat ciśnienia. W zależności od jakości medium zasilającego, rodzaju i parametrów projektowych aplikacji, przepływ roboczy może wynosić od 10 do 40 OZ/h* *OZ – objętość złoża

SPADKI CIŚNIENIA W FUNKCJI PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU