Overview

Główne zastosowania

 • oczyszczanie odsolin i kondensatów turbinowych
 • oczyszczanie wody chłodzącej w systemie CVCS
 • składnik anionitowy złoża mieszanego
 • Mixed Bed Underlay*

Zalety

 • High operating capacity/less frequent changeouts
 • minimalna pozostałość chlorków i siarczanów
 • minimalna pozostałość metali
 • niska zawartość ekstrahowalnych i wymywanych substancji organicznych
 • wysoki stopień konwersji do formy wodorotlenowej

Dostępność opakowań

 • karton 1 CF
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • 7 CF (200 liter) steel drums

* Works best when paired with NRW3560

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma OH-
całkowita pojemność (min.) 1.3 val/L (28.4 Kg/ft132) (forma OH- )
zawartość wilgoci 40 - 45 % (forma Cl-)
główna średnica 570 ± 50 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.2
konwersja (min.) 95 % (forma OH- )
zanieczyszczenie żelazem (max.) 50 ppm
zanieczyszczenie sodem(max.) 20 ppm
zanieczyszczenie metalami ciężkimi (max.) 30 ppm
forma anionowa, CO32- (max.) 5 %
forma anionowa, SO42- (max.) 0.1 %
forma anionowa, Cl- (max.) 0.1 %
limit temperatury, złoże nie regenerowalne 100 °C (212.0 °F) (forma OH- )
limit temperatury, złoże regenerowalne 60 °C (140.0 °F) (forma OH- )