Overview

Główne zastosowania

  • doczyszczanie kondensatu - wstępne

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd proszek
nazwa składnika kationit anionit
struktura polimeru styren- dwuwinylobenzen styren- dwuwinylobenzen
grupa funkcyjna kwas sulfonowy czwartorzędowa amina
forma jonowa forma NH4+ forma OH-
kationit/anionit proporcje (w suchej masie) 4 5
pojemność w suchej masie (min.) 4.8 val/kg 4 val/kg
stopień konwersji do formy amonowej 96 %
stopień konwersji do formy wodorotlenowej - max 95 %
stopień konwersji do formy chlorkowej - max 0.1 %
stopień konwersji do formy siarczanowej - max 0.1 %
zawartość wilgoci (max.) 73 %
proporcja błonnik: żywica 1:2
standardowe pakowanie produktu w formie suchej 5.5 Kg (12.1 lb)
kod koloru zielony