Overview

Główne zastosowania

 • aplikacje specjalne
 • usuwanie kwasów mineralnych
 • usuwanie kwasów organicznych

Zalety

 • bardzo wysoka pojemność robocza
 • Doskonała odporność na szoki osmotyczne
 • Doskonała wytrzymałość mechaniczna

Zgodność z regulacjami

 • certyfikowany Kosher

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty poliakrylan usieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kompleks aminowy
Forma jonowa forma wolnej zasady
całkowita pojemność (min.) 2.75 val/L (60.1 Kg/ft132) (forma wolnej zasady)
SBC 0 - 5 %
zawartość wilgoci 50 - 56 % (forma wolnej zasady)
zakres wielkości ziaren 425 - 1000 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.5
Pęcznienie odwracalne, FB → Cl- (max.) 20 %
ciężar właściwy 1.1
ciężar nasypowy (średnio) 690 - 725 g/L (43.1 - 45.3 lb/ft132)
limit temperatury 35 °C (95.0 °F) (forma wolnej zasady)

charakterystyka hydrauliczna

WIELKOŚCI SPADKÓW CIŚNIENIA

Spadki ciśnienia na złożu jonowymiennym zależne są od jego zakresu uziarnienia, wysokości złoża i objętości przestrzeni międzyziarnowej, jak również od prędkości przepływu i lepkości przepływającego medium. Czynniki wpływające na którykolwiek z tych parametrów – takie jak zapychanie przestrzeni międzyziarnowych odfiltrowaną zawiesiną, zwiększone zagęszczenie lub niedostateczna klasyfikacja ziaren żywicy – będą miały znaczący wpływ na wzrost strat ciśnienia. W zależności od jakości medium zasilającego, rodzaju i parametrów projektowych aplikacji, przepływ roboczy może wynosić od 10 do 40 OZ/h* *OZ – objętość złoża

SPADKI CIŚNIENIA W FUNKCJI PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU

PŁUKANIE WSTECZNE

W trakcie płukania wstecznego (z dołu do góry) należy zapewnić ekspansję złoża w zakresie 50-70% jego objętości przez przynajmniej 10-15 minut. Proces ten ma za zadanie oczyścić złoże z nagromadzonych w trakcie cyklu pracy zanieczyszczeń stałych, uwolnić z przestrzeni międzyziarnowych pęcherzyków powietrza oraz odpowiednio sklasyfikować ziarna żywicy w celu zminimalizowania oporów przepływu. W trakcie rozruchu nowego złoża zazwyczaj wystarczy 30 minut, przy utrzymaniu odpowiedniej ekspansji, do odpowiedniego sklasyfikowania uziarnienia złoża. Należy mieć na uwadze, że ekspansja złoża wzrasta wraz ze wzrostem natężenia przepływu i maleje wraz ze wzrostem temperatury wody płucznej. Nadmierna ekspansja złoża może być przyczyną straty żywicy wydostającej się z odpływu zbiornika, dlatego proces ten należy prowadzić z zachowaniem należytej uwagi.

EKSPANSJA ZŁOŻA W TRAKCIE PŁUKANIA WSTECZNEGO