Overview

主要应用

  • 脱盐 - 工业

产品优势

  • 高再生效率
  • 优良的抗有机物污染能力
  • 高效再生

包装样式

  • 1 CF 编织袋
  • 25L 阀口袋
  • 5 CF 纤维板桶
  • 1M3 立方袋
  • 42 ft³ 立方袋

典型物理和化学参数

聚合物骨架 凝胶型聚丙烯酸二乙烯苯交联
外观 球状颗粒
官能团 季铵
离子型态 Cl-
全交换容量(最小) 1.2 eq/L (26.2 Kgr/ft³) (Cl-型)
含水量 57 - 62 %
平均直径 570 ± 50 µm
均一系数 1.1 - 1.2
不可逆膨胀(最大) 10 %
转型膨胀率,Cl- → OH-(最大) 15 %
比重 1.09
包装密度(大约) 680 - 720 g/L (42.5 - 45.0 lb/ft³)
温度限制 35 °C (95.0 °F) (OH- 型)