Overview

主要应用

  • 色谱 - 糖

包装样式

  • 1M3 立方袋
  • 42 ft³ 立方袋
  • 槽罐(仅限北美

典型物理和化学参数

聚合物骨架 凝胶型聚苯乙烯二乙烯苯交联
外观 球状颗粒
官能团 磺酸
离子型态 Ca++ 
全交换容量(最小) 2.05 eq/L (44.8 Kgr/ft³) (Na+ 型)
含水量 42 - 46 % (Na+ 型)
含水量 48 - 53 % (H- 型)
平均直径 220 ± 10 µm
均一系数(最大) 1.1
转型率 (最低) 98 %
比重 1.28
包装密度(大约) 810 - 840 g/L (50.6 - 52.5 lb/ft³)
温度限制 120 °C (248.0 °F) (H- 型)