Overview

主要应用

  • 色谱分离 - 麦芽糖
  • 色谱分离 - 苏氨酸

包装样式

  • 1M3 立方袋
  • 42 ft³ 立方袋
  • 槽罐(仅限北美

典型物理和化学参数

外观 球状颗粒
官能团 磺酸
离子型态 Na+
全交换容量(最小) 1.6 eq/L (35.0 Kgr/ft³) (Na+ 型)
含水量 52 - 55 % (Na+ 型)
含水量 55 - 62 % (H- 型)
平均直径 225 ± 15 µm
均一系数(最大) 1.2
转型率 (最低) 98 %
比重 1.2
包装密度(大约) 740 - 770 g/L (46.2 - 48.1 lb/ft³)
温度限制 140 °C (284.0 °F) (Na+ 型)